Vojens Kultur & Musikhus
link til forsiden
ForsideProgramBliv medlem af "Husets Venner"Om os
Om os
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Vedtægter
 

Vedtægter for

EJENDOMSFONDEN FOR VOJENS KULTUR- OG MUSIKHUS

Indholdsfortegnelse

 I  Navn, hjemsted og formål
 II  Fondens formue og administration
 III  Fondens ledelse
 IV  Årligt bestyrelsesmøde
 V  Tegningsret
 VI  Årsregnskab, revision og budget
 VII  Uddeling og overskudsanvendelse
 VIII  Fundatsændring
 IX  Ophør
 X  Ikrafttræden

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Navn, hjemsted og formål.

§ 1.

Fondens navn er: ”Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus”.

§ 2.

Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus’ hjemsted er: Vojens by.

§ 3. 

Det er ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus’ formål at støtte musiske aktiviteter og støtte musiske og alment folkelige kulturelle aktiviteter i kommunen.

Dette formål opfyldes ved at erhverve, eje og drive fast ejendom i Vojens med udleje og udlån til Musikskole, MGK-uddannelsen og andre alment folkelige kulturelle aktiviteter, der udleves i kommunen.

II Fondens formue og administration.

§ 4.

Fonden skal påse, at der tilvejebringes en til sin drift nødvendig formue og grundkapital.

Fonden har ikke i forbindelse med stiftelsen modtaget værdier.

Fondens grundkapital kan forøges med midler, som fonden måtte modtage i arv, gave, eller som fondens bestyrelse beslutter skal henlægges af det årlige overskud. Fonden kan herudover modtage andre midler, der ikke anvendes til forhøjelse af grundkapitalen.

Fonden respektere klausuler på modtagne gaver, såfremt disse kan holdes indenfor fondens formål.

§ 5.

Fondens midler skal sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse.

Indenfor de givne rammer afgør bestyrelsen, hvorvidt anbringelsen skal finde sted i fast ejendom eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.

Fondens værdier og eventuelle værdipapirer skal være noteret i fondens navn.

§ 6.

Fonden må ikke uden efter samråd og godkendelse med kommunen, foretage pantsætning, køb eller salg af fast ejendom, eller andre økonomiske dispositioner af væsentlig betydning, medmindre disse aktiviteter afholdes af private midler, eller midler som fonden har tilvejebragt uden støtte fra kommunen.

Modtager fonden donationer i form af gave, arv eller legat, der fordres anvendt til forhøjelse af grundkapitalen, må disse alene anvendes i overensstemmelse med reglerne i nærværende vedtægt.

§ 7.

Bestyrelsen påser, at fondens administrative og økonomiske anliggender varetages på forsvarlig vis under hensyntagen til fondens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for fondens ledelse og driften af fonden, herunder lovgivningens bestemmelser.

III. Fondens ledelse.

§ 8.

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 – 7 medlemmer.

3 af bestyrelsespladserne udpeges af Byrådet. 1 bestyrelsesplads tilbydes musikskolens bestyrelse.

1 bestyrelsesplads tilbydes Handelsstandsforeningen. Bestyrelsen kan beslutte, at man yderligere kan supplere bestyrelsen med 1 – 3 pladser som kan tildeles personer med lokal bopæl og særlig interesse i Kultur- og Musikhusets drift.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges / vælges for 4 år ad gangen, men kan genudpeges /vælges.

Et indsuppleret medlem kan indsuppleres for en periode, dog højest 4 år, men kan genindsuppleres.

Det enkelte medlem af bestyrelsen skal være myndig. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt denne bliver umyndiggjort eller sat under lavværgemål eller lignende værgemål.

Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem eller en suppleant, som på grund af længerevarende sygdom eller anden varig svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.

Et bestyrelsesmedlem skal være bosat i Danmark.

Intet medlem af bestyrelsen kan udpeges eller genudpeges efter det fyldte 75. år.

§ 9. 

Bestyrelsen må på intet tidspunkt være sammensat således, at nogen udpegelsesberettiget organisation på noget tidspunkt har udpeget så stort et antal medlemmer, at dette udgør flertallet i bestyrelsen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem må fratræde i udpegningsperioden, udpeger den pågældende organisation straks et nyt medlem til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen, for så vidt angår indsupplerede medlemmer, beslutter, hvorvidt et nyt medlem skal indsuppleres.

For nyudpegede bestyrelsesmedlemmer er udpegningsperioden den i § 8, stk.3 anførte (4 år).

De af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges på det konstituerende møde eller et senere møde i Byrådet, og funktionstiden svarer til den kommunale valgperiode (4 år).

Såfremt et af de af kommunen valgte bestyrelsesmedlemmer afgår i valgperioden, udpeges et nyt for den resterende valgperiode.

§ 10.

Den ene af de af de af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer er fondens formand.

Bestyrelsen vælger i øvrigt blandt sine medlemmer en næstformand og i fornødent omfang tillige en sekretær og kasserer. Valg af næstformand sker hvert fjerde år.

Udpegning af formand eller valg af næstformand skal endvidere ske, hvis den hidtidige formand eller næstformand ophører med at være medlem af bestyrelsen eller nedlægger sit hverv som formand eller næstformand.

§ 11.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt. Bestyrelsesformanden skal endvidere indkalde til det årlige ordinære bestyrelsesmøde, se vedtægterne afsnit IV. Der skal herudover som minimum afholdes 3 bestyrelsesmøder.

Der afholdes endvidere bestyrelsesmøde, når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med 8 dages varsel indeholdende dagsorden.

§ 12

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når det ovenfor anførte varsel er iagttaget, og når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

Måtte varslet ikke være iagttaget, er bestyrelsen dog beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer giver møde og frafalder varsel. Hvis hverken formanden eller næstformanden er personligt til stede, er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, men kan dog med tilslutning af samtlige fremmødte træffe beslutninger betinget af, at formanden eller i dennes forfald næstformanden godkender beslutningerne ved efterfølgende underskrift.

§ 13

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, det årlige regnskab for den selvejende institution, oplysninger om hvem der oppebærer støtte (skal vedlægges i form af bilag) og med hvilke beløb samt i øvrigt alle meddelelser, der måtte være af interesse for den selvejende institution. Protokollen forelægges ved alle bestyrelsesmøder, og enhver tilførelse underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 15

Bestyrelsen ansætter, om fornødent, enten såfremt man træffer beslutning herom, eller lovgivningen kræver det, en direktion.

Direktionen ansætter og afskediger øvrigt personale.

Er en direktion ikke ansat, forestår bestyrelsen eventuel ansættelse og afskedigelse.

§ 16

Bestyrelsen forestår ledelsen af fonden.

Bestyrelsen modtager ikke honorar for bestyrelseshvervet.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af fonden, herunder påse at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på tilfredsstillende måde.

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

IV Årligt bestyrelsesmøde

§ 17

Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned et ordinært bestyrelsesmøde. Der indkaldes til dette bestyrelsesmøde skriftligt senest 8 dage før mødet, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fuldstændige forslag, der måtte være fremkommet. Der vedlægges endvidere det udarbejdede årsregnskab med revisorpåtegning og årsberetning.

Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning.

3. Beslutning om anvendelse af overskud/dækning af underskud.

4. Registrering af eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter.

5. Valg af revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen.

7. Eventuelt.

V. Tegningsret.

§ 18

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

Fonden tegnes endvidere af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, heriblandt formanden eller næstformanden. Ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af den samme personkreds.

VI. Årsregnskab, revision og budget.

§ 19

Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår andrager perioden fra den 18. juni 1999 til den 31. december 1999.

Der udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsberetning.

§ 20

Regnskab og driftsbudget skal udfærdiges i henhold til de til enhver tid gældende regler for området.

§ 21

Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Regnskabet skal i revideret stand ligge klar til senest inden det i april afholdte ordinære bestyrelsesmøde.

§ 22

Revisor skal revidere årsregnskabet i henhold til årsregnskabslovens regler, og i øvrigt i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol indeholdende optegnelse over, hvilke revisionsarbejder der er udført, herunder redegøre for eventuelle bogførings- og regnskabsmæssige mangler.

Protokollen forelægges ved alle bestyrelsesmøder, og enhver tilføjelse underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

VII. Uddeling og overskudsanvendelse

§ 23

Det påhviler bestyrelsen at foretage udlodning i overensstemmelse de formål, der er fastsat i vedtægterne.

Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden.

   
 
 
Vojens Musik & Kulturhus · Vestergade 20 · 6500 Vojens · Tlf. 74 34 78 50